Drop_013_Black


“El tresor de Torre Llafuda” (pàgina 73)

Les cases antigues de Torre Llafuda eren propet de sa talaia.
Una nit, essent ja en es llit pagès i missatges, van tocar a sa porta. S'aixecaren i trobaren es pati ple de moros amb caique i turbant.
I es que havia tocat va escometre amb sa nostra llengo a l'amo, i li manà que repleguessin tot es bestiar de cabresta des lloc.
No podent negar-se, obeïren. I amb es falcat de matxos, ases i someres, els moros i els cristians, obeint an el que havien donat llengo, se dirigiren a una tanca; s'hi posaren a cavar i prest va esser descoberta una cova subterrània plena de doblers. An els cristians, els havien tapat ets uis, perquè no coneguessin a on eren.
El tresor era immens. Amb càvec i senaia ompliren de doblers els sacs, i tant com els fermaven, carregaven ses bísties i, fora vessa, cap a Cala'n Turqueta s'ha dit, en llarga processó. Quan ja fonc dia clar, i els habitants de Torre Llafuda, de tornada de s'embarcador, pogueren donar compte de sa sorpresa an els veïnats, dins la mar viva, lluny, molt lluny, tant com la vista alcançava, destriaren una nau que prest es perdé de vista navegant cap a Berberia.
Al despedir-se dels cristians es renegat, els digué: —Sa Cova des tresor és a tal punt: dins hi hem deixada sa vostra part.
Sa part va esser tan rebedora que tots foren rics.Preguntes de comprensió lectora
1. Per què el portaveu del grup dels lladres va manar als pagesos i missatges que recollissin tots els animals?
2. A quin altre conte molt conegut et recorda aquesta llegenda?
3. Quin va ser el destí final dels cristians?

Preguntes lingüístiques i de lèxic
4. Busca en el Diccionari Català-Valencià-Balear el significat de les següents paraules: caique (línia 3), escometre (línia 4), bestia (línia 4)r, cabresta (línia 5), falcat (línia 6) i bísties (línia 10).
5. El dialecte menorquí és ple de castellanismes que hem de corregir. Busca’n dos en el text i substitueix-los per la paraula correcta.