Drop_013_Black


“Sa nau des Tudons i es pou de s’Aimador” (pàgina 57 i 58)

Pretenien una jove dos enamorats cabalencs, tan cabalencs que ella no sabia quin havia de prendre, perquè no sabia quin havia d'engigar. I ells, per llevar-li es mal de cap, van convenir amb unes messions dignes de ferms aimadors i d’al·lota tan garrida: un d'ells faria una nau de pedra, de peces cairades i ajustades, a sa plana des Tudons; s'altre, a sudevora, faria amb una barrina un pou fins a trobar aigo; es qui primer enllestís sa tasca, se casaria amb s'al.lota.
Fer una nau de pedra, com sa des Tudons, és veritable obra de gegants; i fer un pou amb una barrina, d'un vògit de flocadura com es buit d'un pou de torn, i fer-lo per aquells rodols des terme de Ciutadella, a on sa penya és tan ferma i s'aigo està tan fonda, vol delit i braons.
Els dos aimadors contraris, com a bons amics, no obstant d'estar enquimerats amb sa tasca, cada vespre passaven sa vetlada en es costat de s’al.lota.
I endavant anaven ses obres: un aferrat a sa barrina, a tai de foradar el món; s'altre arrancant i traginant a coll penyes que, després de ben llavorades, les posava a lloc, fent de mestre d'aixa, paredant s'estranya nau carena per amunt.
Cada viatge que feia es de sa Nau, tot passant, preguntava a son rival des Pou com anava l'obra. I quan, duent sa darrera pedra, no veient a son rival abraonat a sa barrina, guaità dins es fondal, i féu s'acostumada pregunta; es des Pou, des de baix, li va respondre que acabava de trobar s'aigo.
Una flamarada de sauvatge gelosia enlluernà an es de sa
Nau, i, furiós, va rebatre dins es pou sa penya amb què venia carregat.
I aquella vetlada, a festetjar a ca s'al·lota, no hi comparagué més que es jove de sa Nau.
Però tot s'afina en aquest món: es jove que faltà an es festeig fou trobat, lo endemà mort dins es pou, esclafat per una roca cairada. An es jove de sa Nau no el veren mai més. Sa Nau romangué sense acabar: li falta una pedra.
Es pou avui és encara conegut per Es Pou de Sa Barrina o dets enamorats, i mostra dins s'ample canó faixes en espiral, menjades a sa penya, com que siguin buidades per una gubia o per una barrina de gegants. Està a sa mitgera de Ses Arenes, Son Quart i Ses Angoixes.


Preguntes de comprensió lectora
1.Quin és el plantejament de la història? (qui són els protagonistes, quin problema tenien, a quin acord arriben per resoldre’l, ...)
2. Per què li falta a la naveta una pedra?
Preguntes lingüístiques i de lèxic
3. Segur que has entès el sentit global de la història, però coneixes el significat de totes les paraules? Busca en el Diccionari Català-Valencià-Balear el significat de les següents paraules: pretenien (línia 1), cabalencs (línia 1), garrida (línia 3), barrina (línia 4), vògit (línia 7), flocadura (línia 7), delit (linia 8), braons (línia 8), aimadors (línia 9), enquimerats (línia 9), llavorades (línia 12), aixa (línia 12), carena (línia 13) , sauvatge (línia 17), s’afina (línia 20)  i gubia (línia 24) .
4. Ara que saps el significat de totes aquestes paraules, agrupa-les d’acord amb el seu origen en funció de si formen part del camp semàntic de l’amor i la passió o de les eines i la construcció.