Drop_013_Black


“Na Patarrà. Sa Taula de Torrauba. Es Fus de sa Geganta” (pàgina 58)

Ningú que sapiguem ha destriat sa solta d'aquest monument de l'avior, que hi ha a Torrauba Vei (Alaior), anomenat Na Patarrà. Té una semblança d'aljub i de pedrera. S'escala per baixar-hi, taiada a sa mateixa roca ferma dels quatre enfronts i amb arrambador o barana suficient, (escala i arrambador tot d'una peça), fa set bordades i té cent trenta graons. I a baix, a dos-cents pams de fondo, dins una pica en forma de galze gegantí, s'hi arreplega s'aigo, entil.lada puríssima, que brolla traspoant de ses parets. Fa una cinquantena d'anys que Na Patarrà quedà reblerta a força de tirar-hi es codolam de s'espedregar.
Veïnada seva és sa Taula de Torrauba, tan gran que un homo de bona taia posat de peu en puntes i estirant de braços i mans, tot just si ços i mans, tot just si amb aquestes hi arriba dalt. Cinc escabells o sitials de penya proporcionats a tal taula, la rodetgen, a on s'asseien els cinc cappares dets gegants de l'entorn, arreplegats per convit patriarcal o per sacrificis rituals. I per son servei, era s'aigo estil·lada que degotava Na Patarrà dins sa pica en forma de galze gegantí: una geganta serventa de sa taula i guardiana de Na Patarrà, els portava, a punta de mitjanit, s'aigo, amb sa pica plena dalt es cap, com si fos una gerreta, i, acabat es convit o sacrifici, la tornava de bell nou a son lloc. Ella, filant filant, vetlava que tals monuments no fossin profanats; i si empertinents s'hi arrambaven, sa guardiana a cops de fus els feia espargir. Aquest fus resta avui clavat a sa terra, sudevora Na Patarrà, com si la guardàs encara: és una columna de penya, d'una sola peça, de més alçada que un homo.


Preguntes de comprensió lectora
1. Quines característiques fa servir l’autor per descriure Na Patarrà i sa Taula de Torrauba?
2.Quina relació hi ha entre na Patarrà i Sa Taula de Torrauba? Qui era la seva guardiana?
3.Què és es Fus de Sa Geganta?
4. Coneixes cap altra llegenda de Menorca en què també hi apareguin taules pous, o altres edificis megalítics? En quina època històrica creus que estan inspirades aquestes llegendes?


Preguntes lingüístiques i de lèxic
5. Busca en el Diccionari Català-Valencià-Balear el significat de les següents paraules: solta (línia 1) avior (línia 1), aljub (línia 2), pedrera (línia 2), bordades (línia 4), galze (línia 4), entil·lada (línia 5), reblerta (línia 6 ), espedregar (línia 6), escabells (línia 8), sitials (línia 8), patriarcal (línia 10), sacrificis (línia 10), rituals (línia 10), profanats (línia 14)  i fus (línia 14).
6. Ara que ja coneixes el significat de les anteriors paraules, elabora dues columnes en què hi diferenciïs dos camps semàntics diferents: elements relacionats amb el camp i elements relacionats amb l’antiguitat o els sacrificis.