Drop_013_Black


“En Xoroi”  (pàgina 80 i 81)
En es morro de penyes que surt a la mar entre Cales Coves i Cala'n Porter, hi ha una cova gran, amb ses boques que miren a la mar, és sa cova d'en Xoroi.
Temps enrera, i per espai de molts anys, pels llocs de l'entorn es feien robos de coses de menjua i de vestir sense poder-se afinar el lladre. També faltà una fadrina de Biniedrís. Un dia va anar a rentar, ni ella ni sa roba tornaren.
Vingué un hivern rigorós, i caigué una neuada que va durar tres o quatre dies. Es tercer dia que sa neu conglaçada ho tapava tot, a Biniedrís els robaren es pa de dins es forn. Però es lladre havia deixat es rastre marcat damunt sa neu. Una retxa de peuades d'homo que tirava per So Na Cassana cap a Alaior. Les seguiren i poc passat So Na Cassana, arribant an es camí reial, es rastre acabà en sec, i van reparar que es delinqüent s'havia entomat per a on havia vingut, cuidant d'anar-se'n de cul arrera per posar en sa tornada els peus des mateix modo i dins sa mateixa peuada que havia fet en s'anada.
S'enginy no li serví de res, i es descobrí s'amagatai; però no es trobaren amb coratge d'aferrar-se per aquelles males petges, per baixar a sa cova.
Donada part a sa justícia, hi acudí gent ben armada, i per mitjà de llibants penetraren dins sa cova, a on trobaren un homo, una dona i tres al·lots, robes i mobles sostrets dels llocs veïnats. S'homo i s'al·lot major se tiraren a la mar, i no van poder agafar-los. Van esser recoïts els menuts junt amb sa mare, que era sa jove desapareguda de Biniedrís. En ets al·lotets els batiaren. D'ells a Alaior, avui encara hi ha descendència.
A son pare no el veren més, ni viu ni mort. Si mateix van reparar que feia cara de moro i que li faltava una oreia. "Era en Xoroi".
Fet consemblant es conta succeït an es terme de Ciutadella, lloc, sa Cova des Moret, de sa Marjal Nova. Però no diuen que es moret fos Xoroi, ni que deixàs descendència coneguda. Conten que al veure's descobert, després de tirar a la mar sa dona i ets al·lots, s'hi tirà ell.


Preguntes de comprensió lectora
1.Indica quines línies comprenen el plantejament de la història, el desenvolupament i el desenllaç. Justifica la resposta.
2.Com van descobrir el lladre?
3. Qui van trobar a la cova? Quin va ser el desenllaç d’en Xoroi?
Preguntes lingüístiques i de lèxic
4. Busca en el Diccionari Català-Valencià-Balear el significat de les següents paraules: menjua (línia 3), afinar (línia 4), llibants (línia ), reparar (línia 14).
5. De tots els topònims (Cales Coves, Cala’n Porter, Cova d’en Xoroi, Biniedrís, So Na Cassana, Alaior) que apareixen en aquest relat quins són d’origen àrab? Per què a Menorca tenim topònims d’origen àrab?