Drop_013_Black


LES LLEGENDES DE MENORCA

INTRODUCCIÓ

La present UD pretén recollir i estudiar algunes de les múltiples llegendes de Menorca succeïdes en les diverses localitats de l’illa. Com és ben sabut, les llegendes són de tradició oral i, per tant, d’una mateixa llegenda se’n poden trobar múltiples versions.
Per això hem decidit centrar-nos en el recull de Francesc Camps i Mercadal en el seu llibre Folklore Menorquí. De la Pagesia. Tom II.
A més a més de l’estudi i interpretació de les llegendes, amb aquesta UD també es pretén estudiar el lèxic i les característiques lingüístiques pròpies del dialecte menorquí, així com practicar la recerca de vocabulari en el Diccionari català-valencià-Balear d’Alcover i F. de Borja Moll i potenciar alhora l’ús de les TIC a les aules.


1.OBJECTIUS

-Aconseguir que l’alumnat conegui una part de la seva cultura pròpia mitjançant la literatura popular.
-Reflexionar sobre les principals característiques lèxiques i lingüístiques del dialecte menorquí.
-Potenciar les eines de què disposen per conèixer i enriquir  el seu vocabulari
-Posar al seu abast un ventall de recursos o eines informàtiques que els permetin buscar, elaborar i transmetre la informació.


2. NIVELL EDUCATIU AL QUAL VA DIRIGIDA

Aquesta UD va dirigida a l’alumnat de primer d’ESO. Es tracta d’un grup de 20 alumnes, entre els quals hi ha dos ANEE i dos repetidors. Les mesures que es prendran per aquests alumnes serà la major atenció del professor perquè no hi hagi problemes dins del grup que els hagi tocat.


3. TEMPORITZACIÓ I CONTINGUTS

Sessió 1. Activitat prèvia

-Preguntes orientadores per al professorat i engrescadores per a l’alumnat. Per exemple: què és una llegenda? Quines coneixeu? Com creieu que van sorgir? Com creieu que es van transmetre?  Creieu que totes van succeir al mateix poble? Hi ha una única versió per a cada llegenda?
-A partir de les anteriors reflexions, elaborem entre tots una possible definició de literatura popular, conte, llegenda i rondalla. Ens fixam també en l’origen de les llegendes i en el fet que en podem trobar versions diferents en funció de la persona que l’expliqui o la interpreti.
-Presentació de l’autor en el qual basarem el nostre estudi: FRANCESC CAMPS I MERCADAL. Projectarem a classe, amb l’ajuda del canó, els principals fets biogràfics i la seva obra més coneguda Folklore Menorquí de la pagesia.
- Farem notar, també, la important riquesa lingüística que ens aporten les transcripcions orals d’aquestes llegendes.

Sessió 2. Presentació de l’activitat
S’exposarà als alumnes els objectius i funcionament de l’activitat:
-Es faran grups de 5 i cada grup treballarà les llegendes d’un poble diferent de Menorca. El primer que hauran de fer, doncs, és seleccionar quines llegendes del recull de Francesc Camps i Mercadal volen treballar. Per fer-ho disposaran de les llegendes que el professor/a haurà escanejat i penjat a l’aula virtual. Aquestes, no obstant això, no estaran classificades en pobles, sinó que una de les activitats prèvies que hauran de fer tots els grups és fer un llistat de les principals llegendes que es poden trobar a cada poble. A continuació, es posarà en comú a la resta de la classe (perquè no hi hagi mals entesos) i se’n triaran dues, que seran les que s’estudiaran i es treballaran a fons.
-Un cop triades les dues llegendes, s’hauran de realitzar les activitats proposades pel professor/a, sempre sota l’atenta supervisió d’aquest/a, i seguint les instruccions donades.
-El següent pas, quan tots els grups tenguin clar el contingut de la llegenda i n’hagin elaborat l’estudi lingüístic i lèxic, serà la
geoposició de les diferents llegendes i les activitats realitzades, sobre el mapa de Menorca, de manera que resulti molt atractiu i visualment impactant. Per fer-ho s’hauran d’especificar i ensenyar els recursos i eines informàtiques que es necessitaran.
-Quan s’hagin finalitzat totes aquestes tasques, tots els grups exposaran oralment a la resta del grup les seves llegendes i allò que n’han après a través de les activitats. Si surt bé, hi ha l’opció que es pugui publicar en un bloc o WEB.

Sessions 3 i 4. Elaboració del llistat de les diferents llegendes de Menorca ubicades en els respectius pobles. Posada en comú i tria de les dues llegendes que treballarà cada grup.

Sessió 5 i 6. Elaboració de les activitats proposades per a cada llegenda.

Sessió 7 i 8. Elaboració del mapa de Menorca amb la geoposició de les llegendes i les activitats que s’hi relacionen.

Sessió 9 i 10. Exposició a classe.

4. LLISTAT DE RECURSOS EMPRATS.

Per tal de realitzar la unitat didàctica hem optat per la utilització d’unes poques eines que ens permetin “dibuixar”  les llegendes damunt el mapa de la illa de Menorca.
En primer lloc hem creat una web específica per a tal finalitat, tot i que seria viable la realització d’aquesta unitat didàctica mitjançant altres eines com puguin ser Blooger o Wordpress, però el fet de crear una Web específica ens permet un major control i domini d’allò que desitjam crear i manipular.
Nosaltres hem utilitzat dos eines per a la realització de la Web.  En concret es tracta de Dreamweaver i Rapidweaver pel que fa a la programació html, així com eines de retoc d’imatge tals com Adobe Photoshop.


Pel que respecta als alumnes, no és necessari que ells sàpiguen manetjar cap d’aquests programes, perque la idea seria que ells realitzessin un treball col.laboratiu mitjançant Google docs que els permet treballar des de casa o des de l’institut perfectament en grup.
Les eines que proporciona la multinacional Google permet que ells puguin utilitzar un editor de text, una fulla de càlcul o una presentació d’una manera col.laborativa ( que de ben segur mai han utilitzat), l’eina de modificació de mapes Google Maps o la creació de grups de treball
http://groups.google.com/group/rondalles per tal que puguin veure que hi ha alguna cosa més enllà de moodle (ells sols hauràn de crear-se un compte Google o utilitzar un compte compartit)
Per altra banda, també es pot habilitar un segon espai de trobada que serà el moodle on hi trobaràn altra informació i utilitats.
Mitjançant aquestes eines els alumnes podràn penjar els seus treballs i posicionar-los.